NUMARA TAHSİS FORMU
Tahsis Edilecek Numaralar : /
  /
  /
  /
FİRMA /ŞAHIS ÜNVAN :
YETKİLİ ADI :
T.C. KİMLİK NO :  
ADRES :
İL / İLÇE : /
E-POSTA :
TEL :  
FAX :  
GSM :  
VERGİ DAİRESİ : VERGİ NO :
BAŞVURU SAHİBİ
YETKİLİ ADI SOYADI

  KAŞE/İMZA
TARİH:  


BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER  

Kurumsal Aboneler İçin

1 - İmza Sirküleri Fotokopisi (İmza yetkilisine ait)
2 – Yetkili Kişi Kimlik fotokopisi
3 - Vergi Levhası Fotokopisi

                                                  Bireysel Aboneler İçin

                                                -Adınıza kayıtlı herhangi bir fatura fotokopisi (tel, cep, elektrik vb.)
                                                - Kimlik fotokopisi

NOT-1: Kaşenin okunabilir/anlaşılabilir olmasına dikkat edilmelidir.
NOT-2: Formlar bilgisayar ortamında doldurulmalıdır.
NOT-3: Bu belge kaşelenip, imzaladıktan sonra; diğer belgelerle birlikte taratılıp, info@elfe.net.tr e-posta
adresine gönderilmelidir.

ÖNEMLİ UYARI: Firmanız/şahsınız adına tahsis edilen numara 3 ay süre ile kullanıma açık tutulmadığı takdirde tahsis işlemi Elfe İletişim tarafından sonlandıracaktır.
                                                                         

                                                                     ELFE İLETİŞİM TELEFON HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ
Madde 1. Taraflar
Bir tarafta Karargahtepe Mah. Atış Cad. No:90 Keçiören/ANKARA adresinde mukim ELFE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ. (Kısaca ELFE olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta adresinde mukim (Kısaca MÜŞTERİ olarak anılacaktır.) aşağıda belirtilen şekil ve şartlarda tam bir anlaşmaya varmışlardır.
Madde 2. Tanımlar
İşbu sözleşmede geçen ve aşağıda belirtilmeyen ifadeler ilgili mevzuatta tanımlandıkları şekilde anlaşılacaktır.
Müşteri:
ELFE İletişim’den sadece mesleki veya ticari amaçlarla STH alan gerçek ve tüzel kişidir. Sabit telefon Hizmeti (STH) / Hizmet işletmecilere ait her türlü telekomünikasyon şebekesi ve altyapısı üzerinden her türlü teknolojiyi kullanarak ses trafiğinin şebeke içi, şehir içi, şehirlerarası, uluslararası şebekelere iletilmesi,
Diğer Operatörler:
ELFE İletişim ve Türk Telekom dışında kalan diğer telekomünikasyon operatörleridir. Türk Telekom: Türk Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş.’dir. Bayi/ Çözüm Ortağı/ İş Ortağı: ELFE İletişim ile arasındaki özel anlaşma kapsamında, ELFE İletişim tarafından verilen yetkilerle sınırlı kalmak üzere, müşterilik işlemlerini yapmak üzere yetkilendirilen kişi ya da kurumdur.
Madde 3. Konu
İşbu sözleşmenin konusu; Müşteri’ye tahsis telefon numaraları üzerinden ELFE İletişim tarafından verilecek Sabit Telefon Hizmetleri’ne ilişkin şartlar ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir. Sözleşme konusu hizmetler ulusal ve uluslararası kalite ve standartlar ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından belirlenebilecek hizmet kalitesi parametrelerine uygun olarak verilecektir.
Madde 4. Müşterinin Hak ve Yükümlülükleri
Müşteri, bu sözleşmede yer alan bilgilerin doğru olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri beyan ettiği bilgilere ait değişiklikleri derhal ELFE İletişim’e bildirecektir. Aksi takdirde ELFE İletişim kayıtlarında yer alan bilgiler geçerli olacaktır. Müşteri’nin STH almak için ihtiyaç duyulan telefon, sistem altyapısına sahip olması gerekir.


4.1. Müşteri, ELFE İletişim tarafından kendisine verilecek Müşteri kodu ve Müşteri şifresi ile yapacağı tüm işlemlerin kendi sorumluluğunda olduğunu, bu bilgilerin 3.şahısların eline geçmesinden kaynaklanan her türlü kanuni yaptırım, tazminat, cezai muamelelerden ve/veya oluşacak zarar ve ziyandan sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
4.2. Müşteri’nin sözleşmede yazılı telefon numarası, ad/unvan, adres, meslek vb. kişisel bilgileri ELFE İletişim tarafından hazırlanabilecek olan telefon rehberine (Müşterilerce ulaşılabilir ve/veya kamuya açık) kaydedilebilir. Müşteri istediği zaman, bilgilerinin rehberde düzeltilmesini, teyit edilmesini ve/veya çıkarılmasını talep etmek hakkına sahiptir.
4.3. Hizmet kapsamında kullanılan Müşteri cihazları BTK tarafından onaylanmış ve ELFE İletişim altyapısına uygun olmalıdır. ELFE İletişim her zaman söz konusu cihazların uygunluğunu kontrol edebilir, yeni cihaz önerisinde bulunabilir. Müşteri kontrole izin vermek ve gerekli kolaylığı göstermekle yükümlüdür. ELFE İletişim işbu maddenin Müşteri tarafından ihlal edilmesi halinde hizmetleri durdurma hakkına sahiptir. 
4.4. Müşteri adres değiştirme, devir, numara değişikliği, nakil ve unvan değişikliği ve iptal talebini faks ve e-posta aracılığı ile ELFE İletişim’e bildirecektir. Müşteri ELFE İletişim tarafından yapılması istenen bildirimleri yazılı olarak veya internet aracılığıyla yaptığı bildirimleri 5 (beş) işgünü içerisinde yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Süresinde bildirimde bulunulmaması halinde istek işlemden kaldırılır. 
4.5. Müşteri’nin telefonunun geçici olarak haberleşmeye kapatılması, ELFE İletişim tarifesine göre alınması gereken aylık/yıllık ücretlerin tahsil edilmesine engel değildir. 
4.6. Müşteri işbu sözleşmeyi imzalayarak, ELFE İletişim’in web sitesinde yayınladığı “Müşteri’nin Operasyonel Sorumlulukları” kabul etmiş sayılır.
4.7. Müşteri, işbu sözleşme kapsamında alacağı hizmetlerde ELFE İletişim’in yapmış olduğu fizibilite, inceleme, araştırma, rapor vs. ile belirlenen kriterlere uymakla yükümlüdür. Aksi halde oluşacak zarar ve ziyandan Müşteri sorumludur. 
4.8. Bina içi kablolama Müşteri’nin sorumluluğundadır. Müşteri, kendisine ait yerel şebeke ortamı ve uygulamaları ile ilgili problemleri çözmekten sorumludur. 
4.9. Müşteri, adına kayıtlı telefonu ticari amaçla üçüncü kişilere sunamaz. ELFE İletişim aksi hallerde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak yazılı bildirimle fesih eder. Müşteri, işbu sözleşmeden doğan kullanım hakkının sadece kendine ait olduğunu, bu hakkı, kendi bünyesinde yetkili kıldığı kişiler hariç diğer kişi, kurum ve kuruluşlara kullandıramayacağını ve devredemeyeceğini, başkasına kiralayamayacağını, satamayacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde tüm sorumluluk Müşteri’ye ait olacağı gibi bu durumun saptanması halinde ELFE İletişim sözleşmeyi derhal feshedecektir. 
4.10. Müşteri, işbu sözleşme kapsamında belirlenen STH’nin ifasına yönelik ELFE İletişim tarafından Müşteri’ye sağlanan herhangi bir altyapı yatırım ve destek ücretini, sözleşmenin süresinde önce fesih edilmesi durumunda gayri kabili rücu olarak derhal ELFE İletişim’e geri ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 
4.11. Müşteri işbu sözleşmeye konu STH ifasında ELFE İletişim’in kendisi, bayi, çözüm ortağı ya da iş ortağından başka kişi ve kuruluşlar tarafından yapılacak müdahalelere izin veremez. Bunun yapılması ve tespiti durumunda ELFE İletişim’in hizmetlerini durdurma, askıya alma, tamamen sonlandırma vs. hakları saklıdır. Bundan dolayı Müşteri hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri’nin üçüncü kişi ve kuruluşlardan yararlanması zorunlu hallerde ELFE İletişim’in yazılı onayını alması gerekmektedir. Bunun yapılmaması halinde ELFE İletişim Müşteri’nin sistemlerinde oluşacak zarar ve ziyandan dolayı sorumlu tutulamaz. 
4.12. Müşteri, işbu sözleşmenin konusunu oluşturan işlerde ve sözleşmenin maddeleri kapsamındaki ürün ve hizmetlerden yararlanırken; mevzuat hükümlerine uygun davranmak zorundadır. Aksi halde kullanımdan kaynaklanan her türlü kanuni yaptırım, tazminat, cezai muamelelerden doğrudan sorumlu olacağını, ELFE İletişim’in sözleşmeyi tazminatsız ve ihbarsız fesih edebileceğini işbu sözleşme ile kabul, beyan ve taahhüt eder. ELFE İletişim, bu tür davranışlardan ve sonuçlardan dolayı sorumlu değildir.
4.13. Müşteri, söz konusu STH’ ni hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, üçüncü kişilere rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, üçüncü kişilerin haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz.
4.14. Müşteri işbu sözleşme kapsamındaki hizmetlerin edimine yönelik gerek ELFE İletişim gerekse yasal ihtiyaçlardan kaynaklanan her türlü belgeyi eksiksiz ve zamanında teslim etmekle yükümlüdür. 
4.15. Müşteri, ELFE İletişim ile yapılan STH bağlantısı sırasında Türk Telekom AŞ’ye ait iletişim hatlarındaki arıza ve cihazlardan kaynaklanan arızlardan ELFE İletişim’in sorumlu olmadığını, doğabilecek zararlarına ilişkin ELFE İletişim’den herhangi bir hak ve/veya tazminat talep edemeyeceğini kabul eder. 
4.16. Sözleşme süresi içinde ELFE İletişim’in kendi teknik altyapısında yaptığı değişiklikler ve teknolojik gereklilikler sonucunda Müşteri’nin hizmet kapsamında kullandığı cihazlarda ve yazılımda ilave bir yatırım gerektiren durumlar, ELFE İletişim tarafından Müşteri’ye bildirilir. Bu yatırımlardan Müşteri sorumlu olup, yatırım yapmak istemeyen Müşteri, ELFE İletişim’e olan tüm borç ve yükümlülüklerini yerine getirerek bu sözleşmeyi sona erdirebilir. Hizmet kapsamında Müşteri’ye kullanım hakkı verilmek sureti ile ELFE İletişim tarafından kurulumu yapılarak teslim edilmiş cihazlar için bu hüküm uygulanmaz. 
4.17. Müşteri, işbu sözleşmeye konu hak ve yükümlüklerini ve borçlarını ELFE İletişim’in yazılı muvafakati olmadıkça hiçbir şekilde ve surette üçüncü kişi ya da kuruluşlara devir ve temlik edemez. 
4.18. İşbu sözleşme kapsamındaki STH’ dan yararlanacak olan kişi ve /veya bizzat Müşteri tarafından belirleneceğinden ve bu konu tamamen Müşteri’nin iç işlemi olacağından, Müşteri hiçbir zaman bu sözleşmedeki yükümlülük ve borçlarının yetkili olamayan bir kişiye ait olduğundan bahisle ELFE İletişim’e itirazda bulunamayacaktır.
4.19. Müşteri, sahip olduğu donamım, yazılım ve/veya hizmetlerin kullanımında ELFE İletişim’in zarar görebileceği durumları önlemekle mükelleftir. Aksi durumların tespitinde ELFE İletişim, Müşteri’yi yazılı olarak uyaracak, söz konusu ihlalin 7 (yedi) gün içerisinde giderilmemesi halinde ELFE İletişim, sözleşmeden doğan tüm hakları baki kalmak üzere sözleşmeyi derhal feshedebilecektir 
Madde 5. ELFE İletişim’in Hak ve Yükümlülükleri
5.1. ELFE İletişim, işbu sözleşme kapsamında verdiği hizmetten Müşteri’nin faydalanmasını sağlayacaktır. Müşteri bu hizmetin karşılığı olarak ELFE İletişim sabit Telefon Hizmetleri tarifesinde belirlenen ücretleri ödeyecektir. 
5.2. Yeni telefon talepleri Müşteri’nin tüm borçlarını ödemesi şartı ile karşılanacaktır. Telefon devirleri Müşteri’nin gerekli belgeler ile yazılı olarak talebinin ELFE İletişim’e ulaşmasını takiben, hizmete ilişkin tüm borçların, devir anında belirlenemeyenler dâhil, ödenmesi şartı ile gerçekleştirilecektir. 
5.3. ELFE İletişim, STH kapsamında yükümlüklerinden herhangi birinin ifasını kısmen ya da tamamen başkalarına gördürme yetkisine sahiptir.
5.4. ELFE İletişim; STH kapsamında kullanılacak platformlar üzerinden gelebilecek saldırılardan, bunların sonuçlarından ve ortaya çıkacak doğrudan ve dolaylı zararlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Müşteri söz konusu saldırılar sonucunda ortaya çıkacak hizmet/fatura bedelini hiçbir itiraz ileri sürmeden ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder. 
5.5. ELFE İletişim; Müşteri’nin hattının normal kullanım düzeyinden çok daha fazla kullanılması, kullanım düzeyinde bir anormalliğin tespiti ya da Müşteri aleyhine hukuka aykırı veya hileli bir faaliyetin varlığı konusunda şüphe olması durumunda, Müşteri’nin de çıkarının korunması amacı ile Müşteri’ye bilgi vererek, fatura tarihinden önceki konuşma bedelini ara ödeme adı altında talep edebilecek veya telefonu haberleşmeye kapatabilecektir. 
5.6. Yasaların ve yargı kararlarının öngördüğü durumlarda, STH’ nin yetkili mercilerce dinlenmesi, kaydedilmesi, saklanması ve gözetimine ilişkin olarak Müşteri’nin her ne nam altında olursa olsun ELFE İletişim’den herhangi bir tazminat talebi hakkı bulunmamaktadır. 
5.7. STH’ nin verilmesi sırasında Türk Telekom’dan ve/veya diğer operatörlerden kaynaklanan sorunlarda, Türk Telekom ve/veya diğer operatörlerin çözüm süreleri geçerlidir ve ELFE İletişim bu durumdan sorumlu olmayacaktır. Üçüncü şahısların hileli bir şekilde şebekeye bloke etmek amaçlı hareketleri sebebiyle ya da yasal sebeplerle ya da ELFE İletişim’in elinde olmayan nedenlerle, mücbir sebeplerle STH geçici olarak ya da tamamen durabilir. ELFE İletişim’in bu durumda hiçbir şekilde sorumluluğu yoktur. ELFE İletişim, bu tür sorunları Müşteri’ye duyuracaktır. 
5.8. ELFE İletişim, Müşteri’nin ELFE İletişim müşterisi olduğunu açıklamaya yetkilidir. 
5.9. Müşteri’nin ELFE İletişim’e noktadan noktaya data bağlantısı var ise; ELFE İletişim tarafından mevcut data hattı kontrol edilerek QoS (Quality of Services) testleri yapılır. Hat kapasitesi STH verilmesine uygun hale getirilir. Müşteri’nin noktadan noktaya data bağlantısı yok ise; tarafların mutabık kaldığı bir yöntemle data hat bağlantısı temin edilecektir. 
5.10. Hizmet verilirken herhangi herhangi bir zamanda arıza oluşması nedeniyle STH sisteminin çalışmaması halinde, ELFE İletişim, sistemin çalışır hale gelmesini sağlamak için gereken işlemleri acilen yapacaktır. Ayrıca ELFE İletişim, Türk Telekom’dan kaynaklanan arızalara hızlı bir şekilde müdahale edilmesi için gerekli başvuruları yapacaktır. 
5.11. ELFE İletişim, Türk Telekom tarafından hattın tahsis edilmesinden sonra, en geç 5 (beş) işgünü içerisinde, Türk Telekom santrallerinden kaynaklanan teknik bir sorun olmadıkça ve Müşteri donanımları eksiksiz olarak hazır olduğu sürece Müşteri’nin STH bağlantısını sağlar ve hizmet vermeye başlar. 
5.12. ELFE İletişim, Müşteri’ye ilişkin her türlü bilgileri ticari sır kapsamında gizlilik prensipleriyle korumayı taahhüt eder. 
5.13. Müşteri’nin STH’yı kullanımı sırasında, kendi müşterileriyle ve/veya üçüncü kişiler ile ortaya çıkabilecek sorunlarından ELFE İletişim sorumlu olmayacaktır. 
5.14. ELFE İletişim, teknolojik ve hukuki gelişmeler nedeni ile işbu sözleşme hükümlerini Müşteri’ye 1 (bir) ay öncesinden yazılı olarak bildirmek sureti ile tek taraflı olarak değiştirebilir, sözleşmeye yeni hükümler ekleyebilir. Müşteri ilgili değişiklikler nedeni ile hizmete ilişkin tüm borçlarını ödeyerek sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir.
5.15. ELFE İletişim, işbu sözleşme kapsamında sadece bu sözleşmeden doğan veya açıkça üstlendiği zararlardan dolayı veya kanun gereğince mesul tutulduğu hallerden (Örneğin, kasıt veya ağır ihmal gibi) sorumludur. ELFE İletişim, hiçbir halde mahrum kılınan kar dahil (itibar kaybı, gelir kaybı, yatırım fırsatları vs.) diğer tarafın dolaylı zararlarından sorumlu olmayacaktır. 
5.16. ELFE İletişim, sözleşmede yapılacak değişiklikleri ve yürürlükte olan tarife içeriği ve fiyatlarda yapılacak değişiklikleri yürürlüğe girmeden önce Müşteri’ye bildirir. Söz konusu değişiklilerin Müşteri aleyhinde olması durumunda, Müşteri tarafından kabul edilmemesi halinde Müşteri’nin herhangi bir tazminat ödemeden sözleşmeyi feshetme hakkı vardır. ELFE İletişim’in geri kalan alacakları için Müşteri’ye fatura göndermesi, fesih işlemlerinin yapılmasını durduracak şekilde yorumlanamaz. 
Madde 6. Süre
İşbu sözleşmede hizmet kapsamında Müşteri’ye numaranın tahsis edilmesi ile ya da numara taşıma işleminin gerçekleşmesi ile yürürlüğe girecek olup, 1 (bir) yıl süre ile yürürlükte kalacaktır. Süre sonunda taraflardan herhangi biri en az 30 (otuz) gün önceden yazılı olarak fesih bildiriminde bulunmadığı takdirde sözleşme süresi 1 (bir) yıl uzar. Devam eden yıllarda da aynı uzatma ve sona erdirme usulü geçerli olacaktır.
Madde 7. Fesih
7.1. Taraflardan biri, işbu sözleşmeden doğacak borç ve sözleşmenin tümüne ilişkin taahhütlerden herhangi birini zamanında yerine getirmediği veya eksik yerine getirdiği, yükümlülüklerine uymadığı ya da iyi niyete aykırı hareketlerde bulunduğu takdirde, diğer taraf yazılı bildirimde bulunmak suretiyle tebliğden itibaren 7 (yedi) günlük süre içerisinde yükümlülüklerini yerine getirmesini ister, sürenin sonunda yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkına haizdir. Ayrıca ELFE İletişim, bu hallerde ilgi sistemi kapatma durdurma yetkisine haizdir.
7.2. Müşteri’nin işbu sözleşmeden doğan borçlarını ödemede temerrüde düşmesi, iflas davasına muhatap olması, iflas etmesi, tasfiyeye girmesi, işyerlerinde kesin haciz uygulanması ya da ticari faaliyetlerini durdurması (gayri faal firma durumuna girmesi) halinde ELFE İletişim herhangi bir bildirim yükümlülüğü olmaksızın anlaşmayı derhal feshedebilir ve hizmeti durdurabilir.
7.3. İşbu madde kapsamındaki fesih hallerinde, Müşteri işbu sözleşme dolayısıyla kendisine atfedilen hakların kaybından dolayı ya da kar mahrumiyeti vb. nedenlerle, herhangi bir tazminat talebine hak kazanmaz.
7.4. Herhangi bir nedenle işbu sözleşmenin feshi, fesih tarihine kadar olan yapılmamış ödemelerle ilgili yükümlülükleri ortadan kaldırmaz.
7.5 ELFE İletişim’in unvanının, ortaklık yapısının, ortakların değişmesi, başka bir şirket ya da şirketlerle birleşmesi ya da bölünmesi fesih nedeni olarak sayılamaz.
7.6. Sözleşmenin herhangi bir nedenle feshi halinde ELFE İletişim’in işbu sözleşme uyarınca feshin hüküm ve sonuçlarının doğduğu tarihe kadarki alacaklarını talep hakkı saklıdır. ELFE İletişim’in, feshin hüküm ve sonuçlarının doğduğu tarihe kadar olan alacakları için Müşteri’ye fatura göndermesi, fesih işlemlerinin yapılmasını durdurmaz ve sözleşmenin feshi Müşteri’nin yapılmamış ödemleri ile ilgili yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.
Madde 8. Ücret ve Ödemeler
8.1. ELFE İletişim tarife içeriğinde ve fiyatlarda değişiklik yapma hakkına sahiptir. ELFE İletişim tarafından yapılacak tarife ve fiyat değişiklikleri Müşteri’ye 15 gün önceden faks, e-posta vb. kanallarla değişiklik yürürlüğe girmeden önce duyurulur. Bu fiyatlamalar takip eden ay faturalarına yansıtılacaktır. Müşteri’ye kurulumu yapılan cihaz bedeli, hizmetin verilmeye başlamasını takiben derhal Müşteri’ye faturalandırılır. Müşteri faturanın tebliğinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde fatura bedelini ELFE İletişim’in bildireceği hesaba ödemekle yükümlüdür.
8.2. ELFE İletişim, Müşteri’ye aylık fatura düzenler. İşbu sözleşme herhangi bir nedenle sona erinceye kadar, Müşteri, hizmet bedelini, ek teknik hizmetlere ait ücretler ve yasalarda belirtilmiş olan tüm vergi, resim ve harçlarla birlikte faturada belirtilmiş olan son ödeme gününe kadar defaten ödemeyi, aksi takdirde temerrüde düşmüş addedileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Son ödeme gününü takip eden 10 (on) gün içerisinde ödemeyi gerçekleştirmeyen Müşteri’ye verilen hizmet durdurulur. Vadesi geldiği halde tamamı veya bir kısmı ELFE İletişim’e ödenmeyen meblağlar, vade tarihinden itibaren fiili ödeme tarihine kadar gecikme cezasına tabi olacaktır. Faturada belirtilen son ödeme tarihini geçen ödemeler için, ELFE İletişim tarafından günlük bazda gecikmeli gün sayısı dikkate alınarak gecikme cezası uygulanır. ELFE İletişim’in yasalardan ve sözleşmeden doğan sair hakları saklıdır.
8.3. ELFE İletişim, Müşteri tarafından kendisine verilen bilgiler kapsamında son ödeme tarihinden önce Müşteri’ye ulaşacak şekilde fatura gönderecektir. Ancak, Müşteri tarafından eksik bilgi verilmesi, adres değiştirilmesi veya gönderim kanallarında meydana gelebilecek aksamalardan dolayı doğacak gecikmelerden ELFE İletişim sorumlu tutulamaz. Bu sebeple, Müşteri, aylık fatura ödemelerini, faturanın adresine ulaşmasını beklemeksizin yapmakla mükelleftir. Fatura eline ulaşmadığı takdirde, Müşteri fatura bilgilerini ELFE İletişim’den öğrenebilir.
8.4. Müşteri; ödemesinin gecikmesi durumunda, günlük % 0,15 gecikme cezası oranı üzerinden gecikme gün sayısı kadar hesaplanacak gecikme bedelini, ELFE İletişim’e ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
Madde 9. Gizlilik
  Taraflar, işbu sözleşmenin ifası kapsamında birbirleri hakkında öğrenecekleri her türlü gizli bilgiyi yasal zorunluluk olmadıkça üçüncü kişilere açıklamamayı ve istihdam ettikleri yardımcı kişilerinin de bu hususa uymalarının sağlanması için ellerinden gelen önlemleri almayı ve gerek sözleşme yürüklükte bulunduğu sürece ve gerek sona erdikten sonra en az 3 (üç) yıl birbirlerinin sorumlu şahısları aleyhinde herhangi bir beyanda bulunmamayı kabul ve taahhüt etmişlerdir. Aynı husus bu sözleşme ve hükümleri hakkında da geçerlidir.
Madde 10. Diğer Hükümler
  İşbu sözleşme ve uygulanması ile ilgili olarak yapılacak her türlü ihbar ve ihtarlar alındısı teyit edilmek şartı ile faks, taahhütlü mektup veya noter marifetleriyle tarafların, işbu sözleşmede yazılı adreslerine gönderilecektir. Taraflar işbu adreslerinde meydana gelecek değişiklikleri diğer tarafa 5 (beş) iş günü içinde yazılı olarak bildirmedikleri takdirde, eski adreslerine yapılacak tebligatların geçerli, usulüne uygun ve kendilerine yapılmış sayılmış sayılacağını kabul ve taahhüt ederler.
10.1. Müşteri, ELFE İletişim tarafından taşıma talebinde bulunduğu tüm numaralar için sözleşmenin tüm maddelerini kabul etmiş sayılır.
10.2. İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Ankara Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.
10.3. İşbu sözleşmeden ve uygulanmasından doğacak damga vergisi, diğer resmi ve harçlar konusunda tarafların her biri kendi sözleşme nüshasına ilişkin ödemeyi yapmakla mükelleftir.
10.4. İşbu sözleşmede ve eklerinde yapılacak her türlü değişiklik, taraflarca karşılıklı imzalanmadıkça geçerli addedilmeyecektir.
Madde 11. Mücbir Sebep Halleri
  Mücbir sebepler; sözleşmenin yapıldığı sırada mevcut olmayıp sonradan gerçekleşen, taraflarca öngörülmeyen ve tarafların kontrolü dışında gelişen ve yükümlülükleri yerine getirmelerini engelleyecek nedenler ile genel grev, lokavt, savaş, terörist hareketler, deprem, sel, doğal afetler, yangın ve benzeri hallerdir. Aşağıda belirtilen durumlar ve mücbir sebepler kapsamında verilen hizmette oluşacak aksamalarda ELFE İletişim sorumlu olmayacaktır. Bu durumların devamı müddetince taraflardan hiçbiri diğer tarafın edinimini yerine getirememesinden dolayı herhangi bir tazminat veya hak talebinde bulunamaz.
11.1. ELFE İletişim’in Müşteri’ye bildirerek gerçekleştireceği kurulum, bakım, destek ve düzenleme çalışmaları,
11.2. Müşteri’nin kast veya ihmalinden kaynaklardan arızalardan dolayı oluşacak kayıp ve zararlar,
11.3. ELFE İletişim omurgasından kaynaklanmayan, Türk Telekom ve/veya üçüncü şahıslardan kaynaklanan arıza, gecikme vb. sorunlar,
11.4. Hizmete ilişkin kullanılacak cihazlar ve kablolamadan kaynaklanan arızalar,
11.5. Müşteri sorumluluğunda olan cihazlar ve kablolamadan kaynaklanan arızalar,
11.6. Cihazlar üzerinde ELFE İletişim’in bilgi ve onayı dışında, Müşteri veya üçüncü kişiler tarafından yapılan konfigürasyon değişikliğinden kaynaklanan sorunlar. Mücbir sebeplerin sona ermesinden sonra sözleşmenin uygulanmasına devam edilecektir. Ancak mücbir sebepler 30 (otuz) günü aşan bir sürede son bulmamışsa, Müşteri, sözleşmeyi tüm borçlarını ödemek kaydı ile feshedebilir.
Sözleşmenin Yapıldığı Tarih 11 (on bir) madde ve 5 sayfadan oluşan işbu sözleşme biri Müşteri’ye verilmek üzere tarihinde 2 nüsha olarak imzalanmıştır.
MÜŞTERİ
Adres:

Vergi Dairesi :
Vergi No        :
ELFE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ.
Karargahtepe Mah. Atış Cad. No:90 Keçiören/ANKARA
Vergi Dairesi: Dışkapı Vergi Dairesi
V.no:139 036 5558